مراكز فروش و نمايندگي ها

ایـــــران

 E2-66شیراز ـ بلوار خلیج فارس ـ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ـ فاز 1 ـ پلاک

تلفن : 42 – 7175340 3- 071

فاکس : 7175343 3 – 071

چيــــن

 استان گوانگ دانگ ـ شهر دونگوان ـ خيابان دونگوان ـ برج هارموني ـ واحد 401

موبايل : 57653 388 135 0086

تلفن : 28334756 – 0769

فاكس : 21660952 – 0769