آسانسور

 1. براي بالا بردن يك آسانسور، بايستي تمامي موارد از قبيل : سطح مقاومت كابل ها، تجهيزات ، دستگاه هاي منبع تغذيه و نيز چاله هاي نامرتبط به آسانسور ( كه بايد از پروژه حذف شوند ) مدنظر قرار گيرند.
 2. مسير بالابر بايستي عمودي و بعد افقي آن نيز كمتر از اندازه اختياري باشد. خطاي عمودي بالايmm 25 + 0 و يا m30 ~ 0 ، m60 ~m30 و يا mm 30 + ~ 0 و m 60/ mm 50+ ~ 0 مي باشد.
 3. در صورتيكه فضاي موجود براي هر شخص تحت كف چاله محاسبه شود، حائل وزنه تعادل بايستي روي ستونها و سطوح مستحكم نصب شود، و يا اينكه براي نصب وزنه تعادل دنده ايمني و جهت تحقيق و تفحص بيشتر با سازنده آن تماس بگيريد.
 4. قبل از نصب آسانسور، بايستي يك حصار ايمني بالاتر از 2/1 متر براي دهانه درب هاي تمامي طبقات نصب و از درجه مقاومت آنها نيز به اندازه كافي اطمينان حاصل شود.
 5. دريچه هاي فرار و اضطراري را در راه بالابر محصور نصب كنيد (بخصوص در بالا و پائين راه بالابر) و به ياد داشته باشيد كه قسمت دريچه نمي تواند به اندازه حتي كمتر از 1% از ناحيه افقي بالاتر باشد. براي تمامي دريچه ها تور سيمي محافظ نصب كنيد.
 6. وقتيكه پروسه نصب آسانسور پشت سر گذارده شد، روي درب آسانسور در تمامي طبقات اطلاعات مربوطه به شور سطحي باير ذكر شوند تا در صورت لزوم با نصاب آن بتوان تماس گرفت.
 7. راه بالابر آسانسور بايد داراي ساختاري سيماني باشد. در صورتي كه براي ساخت آن از اسكلت ساختاري استفاده شود، يك ارتفاع 300 ميلي متري از ميله هاي بتني حلقوي بايد در محل مورد نظر گذاشته شود؛ يعني آنجا كه بست هاي ريل از قبل نصب شده اند و ميله ها با 300 ميلي متر ارتفاع و عرضي يكسان و متناسب با راه بالابر بايستي در بالا و پائين لبه هاي چاله از پيش تعيين شده براي درب راهروي هر طبقه نصب شونمد.
 8. وقتيكه فاصله بين دو آستانه فرود مجاور از 11 متر بيشتر شود ، يك درب ايمني كه قابليت باز شدن از سمت راه بالابر را ندارد بايستي بين آنها نصب شود و ابعاد درب ايمني نبايد كمتر از 350 ميلي متر در عرض و 1800 ميلي متر در ارتفاع باشد.
 9. چاله بايد ضد آب باشد. در صورت وجود نم يا چكه كردن آب ، بايد فاضلاب مناسب در اين چاله نصب گردد.
 10. طبق پارامترهاي تكنيكي بيان شده، دستگاه منبع تغذيه را در اتاقك آسانسور قرار دهيد و كليد ايمني كه بايد قفل باشد را نيز نصب كنيد. تلرانس منبع تغذيه نبايد از 7%± بيشتر باشد. خط صفر و ارت باير جداي از هم باشند و همچنين مقدار مقاومت زمين نبايد بيشتر از Ω4 باشد.
 11. در غير اين صورت مشخص، تمامي بارهاي مشخص شده در دياگرام شمامل هزينه فوق العاده مؤثر مي باشند. شدت ديواره بالابر و چاله بايد قادر باشند تا هر نيروي ذكر شده اي را پشتيباني كند.
 12. سيستم خود اجرايي توسط فرد بكار گيرنده ، همانطور كه در دياگرام نشان داده شده است، همچون صفحه تعبيه شده فولادي و غيره بايد پيشاپيش آنم نصب شود.
 13. دما در اتاقك آسانسور بايستي بين Cº 40 ~ 5 نگهداري شود. اتاقك آسانسور بايد صاف و مسطح باشد و همچنين بايستي قادر باشد به ازاي هر متر مربع در سيستم استاندارد شده يكنواخت بار هر طبقه ، نبايد كمتر از KN 7 باشد. وقتيكه سطح زمين از اتاقك آسانسور غيرمسطح باشد و تفاوت ارتفاعي بيش از mm 500 باشد، پلكان يا راه پله بايد نصب شود و براي راه بالابر بايد يك ريل محافظتي تعبيه شود.

اعمال كننده اين طرح نياز به نصب اتاق اضطراري و نيز يك كابل 6 سيمه براي راه بالابر از طريق اتاقك آسانسور دارد ، به همراه ديامتر معادلسازي سيم مركزي تا 75/0 ميلي متر پيشنهاد مي شود از كابل هاي دوتايي داراي محافظ استفاده شود.