تهویه مطبوع

 نمونه های گوناگون تهویه هوای FMS:

Combined Air Conditioning Unitواحد تهویه مطبوع تركيبي      

Ceiling Suspended Air Handling Unit مدل انتقال هواي معلق در قسمت سقف و ارتفاع

Fresh Air Ventilatorونتيلاتور گردش هوای تازه    

Fan Wall Air Handling Unitمدل انتقال هوا از طريق فن هاي ديواره 

Wheel Type Energy Recovery Unitمدل چرخشی بازیابی انرژی        

Vertical Air Handling Unit                               مدل عمودي انتقال هوا :

اين مدل بیشترین كارايي را از موتور مي گيرد. با توجه به شدت هوا، كميت ونتيلاتور بكار گرفته شده و بسامد مرتبط با آن، قابل تغییر می باشند. همچنين اين مدل قابليت نگهداري هوای فشرده منسجم را به همان اندازه شدت هوايي كه انرژي را ذخيره مي كند، دارا مي باشد.

: چیـــلـــــرها

Water Cooled Screw Chiller  Water Cooled Screw Chiller                                          

Air Cooled Modular Cold(hot) Water ChillerAir Cooled Modular Cold (Hot) Water Chiller                    

چیلرهای تعریف شده شرکت FMS از انرژي حرارتي ذخيره شده در منابع زيرزميني بعنوان منبع سرما يا گرما استفاده کرده و از طریق تبديل انرژي، به تولید گرما و سرما پرداخته و در سطح گسترده اي بكار گرفته مي شوند. همچنین شرايط هيدروژئولوژيكي خوب باعث افزایش کارایی آنها شده و بدين ترتيب به تولید سرما در تابستان و گرما در زمستان ( و يا به تولید آب گرم مورد نياز) می پردازند.

Air Cooled Screw Cold(hot) Water ChillerAir Cooled Screw Cold (Hot) Water Chiller

شما هيچ نيازي به بكارگيري پمپ و يا دستگاه خنك كننده كه قابلیت ذخیره مواد قابل توجه در خود را داشته باشد، نداريد.تمامی  سيستم های برودتي ما مستقل عمل میکنند و می توانند بصورتي مكمل براي دستگاه های ديگر نیز بكارگرفته شوند. درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که درچنین مجموعه ای، يك حالت غيرعادي روي عملكرد ديگر اعضاي مجموعه تأثيری سوء نمي گذارد.

Air Cooled Vortex Cold Water ChillerAir Cooled Vortex Cold Water Chiller                                   

Centrifugal Water Cooled ChillerCentrifugal Water Cooled Chiller

Air Cooled Cabinet Chiller Air Cooled Cabinet Chiller                                                           

DehumidifierDehumidifier